Wij hebben een strikt pedagogisch beleid, gericht op het ontwikkelen van uw kind(eren).

Pedagogisch beleid

Hieronder ziet u de aandachtspunten waarop onze pedagogisch beleid gebaseerd is.

  • Gehechtsheidrelaties
  • Vertrouwen, geborgenheid en veiligheid
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect
  • Emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling
  • Lichamelijke ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Verzorgen
Pedagogisch beleidsplan

Onze volledige pedagogisch beleid kunt u inzien door het link onderaan de pagina op pedagogisch beleidsplan aan te klikken.

In de omgang met baby’s passen de pedagogische medewerkers zoveel mogelijk de voedings- en slaaptijden aan aan de tijden die het kind thuis gewend is. Er wordt uitgegaan van de eigen ritme en behoefte van elk kind. Het is fascinerend om mee te maken hoe een baby in een korte termijn leert omrollen, kruipen, zitten, staan en lopen. Tot de leeftijd van 1 1/2 jaar houden wij een schriftje/krabbelboek bij eventueel kunnen ouders hierin bijzonderheden of veranderingen in schrijven.

De kinderen kennen een vaste dagindeling wat ze een veilig en vertrouwd gevoel geeft. Er is ruimte voor vrij spelen maar er wordt ook gezellig samen gespeeld/geknutseld aan tafel of er wordt een boekje voorgelezen. Er is veel materiaal om lekker mee te plakken, verven, tekenen en te kleien. Kinderen krijgen ook vrij de ruimte om hiermee te spelen. We doen ook veel met muziek en bewegen zoals kringspelletjes, gebaren nadoen, dansen en liedjes zingen. Kinderen die na het middageten nog een dutje willen doen gaan naar bed. De andere kinderen krijgen een rust moment en kunnen daarna kiezen wat zij willen doen.

De kinderen worden voorbereid voor de overstap van de kinderopvang naar de basisschool dit gebeurd onder andere aan de hand van het piramide project. Dit houdt in dat de kinderen door diverse thema’s verschillende dingen leren kennen. Ook wordt er elke week een knutselwerkje gemaakt waarbij er elk keer geprobeerd wordt een andere techniek te gebruiken. Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken.

Ook werken wij volgens de meldcode Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang dat door de GGD is goedgekeurd. Deze kunt u vanaf de site downloaden.

Intakegesprek

Na uw inschrijving en voordat uw kind naar het kinderdagverblijf komt wordt er een intakegesprek gehouden. Tijdens deze gesprek zullen dingen worden besproken zoals voeding, slaapgewoonten, allergiën e.d.. U krijgt als ouder/verzorger alle tijd om te vertellen over de bijzonderheden en gewoonte van uw kind(eren).

Ook krijgt u een formulier persoonlijke gegevens. Op deze formulier vullen we alle belangerijke gegevens dit formulier is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de groepleidsters en de leiding van kinderdagverblijf TISO.

Wennen
Een nieuwe omgeving heeft een ingrijpende gebeurtenis voor uw kind. Uw kind moet wennen aan de andere kinderen de leidsters leren kennen en een plekje vinden in de groep. Ook u als ouder/verzorger moet vertrouwd raken met het idee dat uw kind naar het kinderdagverblijf gaat en dat uw kind verzorgd zal worden door een ander. Wij besteden hier uiteraard veel aandacht aan.

Bij het intakegesprek zal er met u een wenschema ingepland worden van minimaal 2 en maximaal 14 dagen. Op de eerste wendag heeft u de mogelijkheid even bij uw kind te blijven en de sfeer van het kinderdagverblijf te proeven. Zo kunt u ook een beetje aan de leidsters wennen. Goed bereikbaar zijn is ten alle tijden belangrijk als uw kind op het kinderdagverblijf zit. Wij vragen hier extra aandacht voor tijdens de wenperiode. Het is misschien voor u ook moeilijk en moet u ook wennen aan de nieuwe situatie. Als u wilt weten hoe het gaat of maakt u zich zorgen dan kunt u gerust altijd bellen.

Let op dat u deze wenperiode goed inpland. Soms is er geen wenperiode nodig u kent uw kind het beste. Tijdens de intakegesprek worden alle mogelijkheden besproken. Na een aantal maanden kunt u een evaluatiegesprek aanvragen als u daar behoefte aan heeft.

Dagindeling

• 7.30 -9.30 uur De kinderen worden gebracht in een gecombineerde groep dat later wordt gesplitst. De kinderen mogen vrij spelen. Uitwisseling van informatie tussen ouders/verzorgers met de pedagogische medewerkers. 

• Vanaf 9.30 uur Met de kinderen opruimen en daarna samen aan tafel en met de kinderen Thema/seizoen gerichte liedjes zingen en een thema gerichte verhaaltje voorlezen. De kinderen eten fruit en drinken water of thee. 

• Rond 10.00 uur Daarna krijgen de baby’s een verschoning en gaan de dreumesen en peuters naar het toilet. Vervolgens biedt de pedagogisch medewerk(st)er een groepsactiviteit aan. Vaak gebruiken ze deze tijd om met de peuters een VVE activiteit of thema gerichte activiteit en met baby’s een spelactiviteit te doen of de baby’s gaan naar bed. Dit kan zowel in een grote groep als in een kleine groep kinderen. Kinderen spelen ook altijd buiten (minimaal 1 uur per dag) of doen een gym/dansactiviteit. 

• Vanaf 11.30 uur Samen opruimen, handen wassen, aan tafel zitten. 

• Rond 11.45 uur Gezamenlijk de gezonde maaltijd eten. Daarna worden de baby’s verschoond en gaan de dreumesen en peuters naar het toilet. Vervolgens spelen de kinderen vrij in de groepsruimte. 

• Vanaf 12:30 uur Rond deze tijd slapen de meeste jonge kinderen. De kinderen die niet naar bed hoeven mogen vrij spelen, knutselen op de eigen groep. Als er veel kinderen op bed liggen, gaan kinderen soms met de pedagogische medewerker een klein gerichte groepsactiviteit doen (een spelletje, poppenkast, verfactiviteit, enz). 

• 14.00 uur De kinderen die wakker zijn eten een cracker of volkoren koekje aan tafel en drinken water, thee of een ongezoete drank. De dreumesen en peuters die wakker zijn gaan naar het toilet. Daarna biedt de pedagogische medewerker een rustige tafelactiviteit aan, bijvoorbeeld puzzelen, kleien, VVE activiteit, boekjes lezen, spelletje, kleuren enz. 

• Vanaf 14.30 uur De meeste kinderen worden wakker van hun middagslaapje en worden verschoond, of gaan naar het toilet en aankleden. Daarna krijgen zij een tussendoortje en drinken. Er is ruimte voor vrij spel en/of de kinderen gaan naar buiten. 

• Rond 16.00 uur Samen met de kinderen opruimen. Handen wassen en aan tafel. Gezamenlijk de warme maaltijd eten. 

• 16.30 uur Daarna krijgen de baby’s een verschoning en gaan de dreumesen en peuters naar het toilet. • Vanaf 16.30 uur Kinderen worden tot 18.30 uur opgehaald. Deze periode is soms te lang voor kinderen om zich te vermaken door middel van vrij spel daarom wordt een educatief filmpje aangeboden. 

• 17.00 uur De kinderen eten een groentesnack, cracker of soepstengel en water, thee, of ongezoete drank. 

• 17.50 uur Alle kinderen gaan met de groepsleiding spelen daar totdat alle kinderen opgehaald zijn. Uitwisseling van informatie tussen pedagogische medewerkers en ouders/verzorgers.          


Wij houden ons zoveel mogelijk aan deze schema echter kan hiervan worden afgeweken als we een uitstapje maken naar buiten met onze bolderkarren.

Ziekte
Als kinderen ziek worden zijn ze het liefs thuis met de ouders/verzorgers. Heeft uw kind koorts maar is hier niet ziek van en kan gewoon meedoen met de dagindeling. Dan mogen zij gewoon komen in overleg met de groepsleiding. Wij verzoeken u aan de groepsleiding door te geven wanneer uw kind in de ochtend een zetpil heeft gehad. Zo kunnen wij in de gaten houden wanneer deze is uitgewerkt. Is uw kind thuis al erg hangerig en huilerig en is echt ziek dan moet uw kind thuis blijven. Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf zelf dan brengen wij u z.s.m. op de hoogte. Ook als uw kind eventueel kan blijven brengen wij u op de hoogte. Wij geven de kinderen extra te drinken en koelen ze af door warme kleding uit te trekken als ze koortsig zijn. Wordt uw kind te ziek om te blijven of vermoeden wij een kinderziekte dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw kind te komen ophalen.

Als uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte heeft moet u uw kind thuis houden dit in verband met infectiegevaar. En om de overige kinderen op het kinderdagverblijf te beschermen.

Wij houden ons aan het ziektebeleid van de GGD. Ook vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Kinderen met waterpokken mogen weer naar het kinderdagverblijf komen als de blaasjes zijn opgedroogd.

Als uw kind ernstige diaree heeft moet uw kind thuis blijven.

Als uw kind ernstige looporen heeft moet uw kind thuis blijven.

Klachten

Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf TISO in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de klachtencoördinator Amanda Ramdin. De klachtencoördinator noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

De contact gegevens van de klachtencoördinator van Kinderdagverblijf TISO is;
Mevrouw Amanda Ramdin
Valkenboslaan 286
2563 EC Den Haag
s.ramdin@kinderdagverblijftiso.nl

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die gebruik maken van kinderopvang.

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Medezeggenschap

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Wij hebben 1 oudercommissie nodig die bestaat uit minimaal 1 lid van de locatie Valkenboslaan 286 en Toon Dupuisstraat 10a

 

Momenteelnis er geen oudercommissie actief. Dit vinden wij erg jammer. Bent u een ouder die gebruik maakt van ons kinderdagverblijf geef u dan op als lid voor de oudercommissie. Zolang wij geen actieve oudercommissie hebben doen wij een beroep op alle ouders. Ouders mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit kunt u mailen naar S.ramdin@kinderdagverblijftiso.nl 

E-mail adres oudercommissie; oc.tiso1@kinderdagverblijftiso.nl  

Uw kind inschrijven?

U kunt direct contact met ons opnemen voor meer informatie en/of het inschrijven van uw kind(eren)! Wij hebben nog direct plek beschikbaar.
Direct inschrijven